תקנון

  
                                                                                              הסכם הזמנה

 

הסכם זה נערך בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), תשס"ד-2003 ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות מכוח חוק זה.

האמור בלשון זכר,הוא גם בלשון נקבה ולהפך.
לתשומת לבך: אין צורך לחתום על הסכם הזמנה זה. שיחה טלפונית מול נציג או מילוי טופס הזמנה באתר מהווים את אישורך לטופס והפרטים המופיעים בו ולהסכם בינך לבין אתר touradviser .

  הבהרה למזמינים באתר: מעצם יצירת הזמנה באתר, מתבצעת חתימה אלקטרונית, המהווה הסכמה מפורשת לתנאי ההתקשרות כפי שהם מופיעים בתנאים הכללים ובהזמנה. בעצם ביצוע ההזמנה הנך מצהיר כי קראת והבנת את כל תנאי ההתקשרות כפי שהם מופיעים בהסכם זה ותנאים אלה מקובלים עליך. הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת להזמנה זו בלבד ו/או סיכום דברים הן בע"פ והן בכתב בטלים. הסכם זה מהווה את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם. למען הסר ספק האתר מחייב את לקוחותיו בהתאם לשער העברות המחאות גבוה בשקלים חדשים אשר נקבע לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל. באישור להסכם זה מתחייב המזמין ו/או הנוסע בפועל, כי בכל מקרה בו יבקש לבצע שינוי בהזמנתו מכל סיבה שהיא, יהא המזמין ו/או הנוסע מחויב לשלם לאתר touradviser דמי ביטול/דמי שינוי. ידוע כי דמי הביטול ו/או השינוי משתנים מספק לספק ומיעד ליעד. לעיתים דמי הביטול/שינוי, הם בעלות של לילה או סכום עלות ההזמנה ולא תשמע כל טענה בהקשר זה.


ידוע למזמין כי הסכם זה הינו מותנה וייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים, רק בהתקיים שני תנאים. האחד, רק אם יתקבל אישור אצל  האתר מאת ספקי הנופש-וספקי המוצרים- והשני, רק עם קבלת אישור חב' כרטיסי האשראי על ביצוע העסקה ע"ש המזמין. יובהר, כי במועד ביצוע ההזמנה, ולפני קבלת אישור ספקי הנופש, אתר touradviser יחייב את כרטיס האשראי של המזמין ולאחר מכן יפנה לספק השירות להזמנת השירות המבוקש. ככל וספק השירות לא יאשר את ההזמנה, אתר  touradviser יציע למזמין לבחור מבין אפשרויות חלופיות להזמנה שביצע או לבטל את ההזמנה כליל, מבלי שתחול על המזמין חובת תשלום דמי ביטול, כמפורט בתנאי אתר אלו. ככל שהמזמין יהיה מעוניין לבטל את ההזמנה כליל, touradviser יזין במערכותיו בתוך 6 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, ביטול וזיכוי בגין העסקה ולאחר מכן יעביר את המידע לסולק, שיעבירה מצדו למנפיק כרטיס האשראי. המזמין יוכל לראות את הביטול בפועל בכרטיס האשראי בהתאם לנהלי המנפיק של כרטיס האשראי שלו. ככל שהמזמין חויב בעסקת תשלומים, הוא יזוכה באותו האופן, היינו בתדפיס האשראי יראה הלקוח מדי חודש חיוב וזיכוי בגין החיוב היחסי שתוכנן לאותו החודש.

הרשאה:

אני הח"מ, בעל כרטיס האשראי שפרטיו רשומים להלן, מאשר בזאת את תוקף העסקה ואת חיוב חשבוני באמצעות הכרטיס הנ"ל, ולפיכך מתחייב בזאת כי עסקה זו לא תוכחש על ידי .
ידוע לי שחובה להגיע לשדה התעופה 3 (שלוש) שעות לפני זמן הטיסה לחו"ל עקב דרישות הביטחון. לטיסות פנים חובה להגיע שעה וחצי לפני מועד הטיסה.

מידע כללי

אתר tour adviser מבקש להפנות את תשומת לבכם למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנת הנופש ומהזמנת המוצרים הנמכרים דרכו -והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה והתנאים הכללים והאחריות את חוזה ההתקשרות בין האתר והלקוח. בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו תנאים אלה ולא תישמע טענה כי הלקוח לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים אלו. התנאים שלהלן יחולו על הנוסע המזמין אחד ממוצרי  tour adviser.
 אתר tour adviser משמש כמתווך בין ספקי שירותים שונים וספקי מוצרים שונים, לבין הלקוח, ועל כן, קשור אתר tour adviser בין השאר, גם לתנאים הכללים של ספקי השירותים וספקי המצרים השונים- וניתן לעיין בהם על-פי דרישה במשרדי החברה. נוסע המעוניין לעיין בתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים, מוזמן לפנות בדרישה לאתר tour adviser, ואנו נשלח את התנאים הכללים לפי דרישה. מודגש, כי השירותים שנמסרו ללקוח מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים והמוצרים למיניהם. כל המידע אותו מוסר אתר tour adviser שאוב מתוך פרסומי האתרים השונים, בספרות המקצועית, ואין האתר אחראי לדיוקם המוחלט. לא תישמע טענת נוסע כנגד אי-ידיעת התנאים ו/או כנגד התקיים האמור בהם, בדיעבד.
בהתאם לבקשתך, התשלום עבור ההזמנה יבוצע בתשלומים שישתנו מעת לעת על פי החלטתו של האתר , התשלום במסלול זה כרוך בדמי טיפול והמחיר הסופי הינו כמפורט בהזמנה. התשלום יבוצע בהתאם למספר התשלומים, על פי בקשתך.

 

 


אתר touradviser הינו אתר מכירות -וסוכנות נסיעות, המזמין עבורכם שירותים ומוצרים המסופקים על ידי חברות סיטונאיות- וסיטונאי תיירות, לרבות המלון, חברות התעופה (להלן: "הספק/ים") בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק. שימו לב שיש לקבל אישור סופי מהאתר touradviser לשירותים המוזמנים. האישור האמור נשלח בכתב. האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד.  ביטולים ושינויים

  חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק באופן הבא:
"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה,  ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כל שהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם, או 100 שקלים על כל פריט בהזמנה לאדם, (חבילת נופש או טיול מאורגן יחשבו לפריט אחד), לפי הנמוך מביניהם.
  למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.
 

דמי ביטול
כל הרוכש שירו
ת מאת אתר tour adviser רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות המייל .בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול ע"פ חוק הגנת הצרכן ובכפוף למדיניות הספק, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות, ספקי תיירות אחרים ספקי המוצרים הנמכרים באתרו ואתר touradvisr.

 


 ביטול הזמנה אשר לגביו לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן יחויב החל ממועד ביצוע ההזמנה בדמי ביטול כדלהלן :
 
דמי ביטול טיסות מלונות ומוצרים שאינם במסגרת חבילות נופשונים ושכר , טיולים מאורגנים ותירות פנים :
במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחויב כל ביטול בדמי ביטול כפי שיקבעו ע"י המוביל התעופתי , הספקים  השונים , חב' השייט וכיוצא באלה.
 
דמי ביטול בחבילות , נופשונים ושכר :
במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחויב כל ביטול בדמי ביטול בשיעורים מהמחיר הכולל של העסקה (להלן-"מחיר העסקה"), בהתאם למועד הביטול: 
ביטול עד 22 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות, נשוא העסקה ללקוח (להלן-"יום היציאה") - 25%(עשרים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בין 21 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 יום לפני יום היציאה - 50% (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 8 יום לפני יום היציאה - 75% (שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בתוך עד 7 ימי עבודה לפני יום היציאה - 100% (מאה אחוז) ממחיר העסקה.
 

דמי ביטול טיולים מאורגנים:


במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחוייב כל ביטול בדמי ביטול בשיעור המחיר הכולל של העסקה (להלן - "מחיר העסקה") ו\או בסכומים שלהלן, בהתאם למועד הביטול - 
ביטול עד 22 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות נשוא העסקה ללקוח (להלן - "יום יציאה") - 180$ לאדם..
ביטול בין 21 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 ימי עבודה לפני יום היציאה - %50 (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 8 ימי עבודה לפני יום היציאה - %75(שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה .
ביטול בתוך עד 7  ימי עבודה לפני יום היציאה - %100 (מאה אחוז) ממחיר העסקה.
 
דמי ביטול תיירות פנים :

במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחוייב כל ביטול בדמי ביטול בשיעור המחיר הכולל של העסקה (להלן - "מחיר העסקה") ו\או בסכומים שלהלן, בהתאם למועד הביטול - 
מ-14 ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה ומעלה - 10% דמי ביטול
מ-21 יום עד 13 ימי עבודה לפני היציאה -30% דמי ביטול.
מ-13 יום עד 4 ימי עבודה לפני היציאה -80% דמי ביטול.
מ-3 ימי עבודה לפני היציאה ו/או אי הגעה 100% דמי ביטול.


דמי ביטול חבילות סקי


  1. מרגע ההזמנה עד 60 ימי עבודה* לפני מועד היציאה 150 אירו לנוסע
  2. מ 60 עד 31 ימי עבודה* לפני מועד היציאה - 40% מעלות החבילה לנוסע
  3. מ 30 עד 16 ימי עבודה* לפני מועד היציאה - 60% מעלות החבילה לנוסע
  4. מ 15 עד 8 ימי עבודה*  לפני מועד היציאה - 80% מעלות החבילה לנוסע
  5. מ 7 ימי עבודה* לפני מועד היציאה כולל מועד היציאה – 100% מעלות החבילה לנוסע

*במניין ימי עבודה לא יכללו ימי שבת וראשון, וימי חג בארץ ו/או בחו"ל.


דמי ביטול למוצרים שונים שנמכרים באתר ואינם מוצרי תיירות.

במקרים שבהם לא יהיה הלקוח זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחויב כל ביטול בדמי ביטול כפי שיקבעו ע"י     הספקים  השונים.

  
שינויים בחבילות סקי:
בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה(מועדים/יעד וכו') ביוזמת הנוסע, הנוסע עשוי יהיה להדרש לשלם דמי שינוי לספקי השירותים השונים לפי תנאי הספקים השונים.

 

שינוי שם נוסע הנוסע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע, יתכן ותיקון השם יחויב בתוספת תשלום מאחר ויחשב כשינוי בחברת התעופה בהתאם לנהלי חברת התעופה
 
במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לקבוע במסמך ההזמנה שנחתם מול הלקוח יגבר הכתוב בטופס ההזמנה .
 


בקשות מיוחדות

בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל אווירי ו/או להשכרת רכב מועברות על ידי האתר לספק הרלוונטי, בכל מקרה של תקלה ו/או אי-התאמה יש לפנות מידית, במישרין או בעזרתנו, לספק המתאים.
הערות הלקוח בטופס ההזמנה באתר tour adviser הינן בגדר בקשה בלבד ואינן מחייבות את אתר tour adviser כל עוד לא אושרו במפורש.

הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד  ואתר tour adviser אינו מתחייב ולא יהא אחראי לאי-אספקה של השירות.

 
טיסות


 טיסות ה-LOW COST מוצגות באתר על בסיס מחיר לכיוון לאדם. טיסות סדירות מוצגות על בסיס מחיר הלוך ושוב לאדם,טיסות שכר או חבילות מבוססות טיסות שכר: הביצוע הינו בטיסות שכר ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. על הנוסעים בטיסות שכר (צ'רטר) לאשר את טיסת החזור ע"י מספר טלפון המופיע על גבי כרטיס הטיסה או בעזרת הנציג המקומי של ספק חבילת הנופש, 72 שעות לפני טיסת החזור. במידה ואתר tour adviser יצטרך ליצור עמך קשר בעת שהותך בחו"ל למסירת הודעות דחופות, לפיכך עליך להיות זמין בטלפון שמסרת ו/או נגיש לדואר אלקטרוני.
תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים על גבי הכרטיס והם המחייבים את הספק. יחד עם זאת, במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה (בהזמנת טיסות פנים שינויי טיסה ואו ביטולה יחויבו בתשלום )
באחריות המזמין לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונו לפני שהוא חותם על טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם או עדכון איות יחויב המזמין בתשלום דמי ביטול או תשלום שינוי, לפי חוקי הספק.
יצוין כי בטיסות בכלל ובטיסות פנים בארה"ב וקנדה בפרט, אין מחיר הכרטיס כולל בהכרח ארוחות או מטען. בגין שירות זה מתבצע התשלום ישירות בחברה בהתאם למדיניותה.
כרטיסי טיסה תקפים ליעדים והמועדים הנקובים בהם בלבד. אי הגעה לטיסה תגרור ביטול אוטומטי של טיסות ההמשך או טיסות החזור, לפי המקרה. החזר בגין אי הגעה יינתן רק בהתאם לתקנות חברות התעופה השונות, לאתר אין שיקול דעת בעניין.

תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים למושב בטיסה, אלא יושבים על הוריהם או מלוויהם בטיסה. קיימת אפשרות בטיסות סדירות להזמין עריסה על בסיס מקום פנוי בלבד. אתר 

touradviser אינו מתחייב כי תינוקות ישבו בעריסה בטיסות.
מומלץ לבדוק העדר עיכוב יציאה מהארץ באתר http://www.eca.gov.il/
לטיסות לחו"ל וחזרה, יש להתייצב בנמל התעופה 3 שעות לפני שעת ההמראה מצוידים בדרכון בר תוקף ל 6 חודשים ואילו לטיסות פנים, שעה לפני מועד ההמראה המתוכנן, בשדה דוב. בנתב"ג, יש להתייצב לטיסות פנים, שעה וחצי לפני מועד הטיסה המתוכנן, בטרמינל 1מצויידים בתעודה מזהה אי הגעה לנמל התעופה הנכון, במועד הנקוב, עלולה לגרום לאבדן הכרטיס.
הגבלת אחריות ברכישת כרטיס טיסה בכיוון אחד ליעדים שונים

רכישת כרטיס טיסה בכוון אחד אינה מומלצת והנוסע בכרטיס בכוון אחד עלול להיתקל בקשיים כבר בעת הבידוק לטיסה או ברגע הכניסה למדינת היעד.
אלא אם ברשותו דרכון המדינה ו/או אישורי שהייה ו/או עבודה מתאימים. אנו ממליצים לכל הנוסעים להחזיק ברשותם כרטיס הלוך וחזור.
בשום מקרה לא יוכל אתר touradviser להיות אחראי לתוצאות של רכישת כרטיס בכוון אחד.

חלק מהטיסות, לגביהן יצוין הדבר במפורש, בין אם הוזמנו כטיסות בודדות ובין אם כחלק מחבילת נופש, כוללות את מחיר הטיסה בלבד, ואינן כוללות בהכרח מקום הושבה שמור, בידוק, מטען, ארוחות, שתיה, בידור, שמיכה, כרית ושירותים נוספים. במקרה כזה יידרש תשלום נוסף, ישירות לחברת התעופה, בהתאם למדיניותה ולתנאי כל טיסה.
החל מה-15.3.2016 נדרשים בעלי דרכון שאינו קנדי למלא טופס אישור כניסה אלקטרוני (ETA) על מנת להיכנס לקנדה. לפרטים נוספים ניתן לבקר באתר ה-ETA של ממשלת קנדה בכתובת: http://www.cic.gc.ca/english/visit/apply-who.asp.
על מנת למלא טופס ETA יש להצטייד בדרכון, כרטיס אשראי וכתובת דואר אלקטרוני. האשרה תקפה לחמש שנים ועולה $7 דולר קנדי. אזרחי ארצות הברית ובעלי ויזה תקפה לקנדה פטורים מהדרישה למילוי הטופס.

טיסות LOW COST 
טיסות המופעלות במתכונת מוזלת (לואו קוסט – Low Cost) מופעלות לעתים מטרמינל 1 ולא מטרמינל 3, וכן אינן כוללות בהכרח הושבה, בידוק, מטען, ארוחות, שתיה, בידור, שמיכה, כרית ושירותים נוספים. שירותים מן הסוג האמור יתאפשרו לעתים בכפוף לתשלום נוסף ישירות לחברת התעופה, בהתאם למדיניותה ולתנאי כל טיסה. אתר touradviser איננו אחראי לשירותים אלו ולא תיענה כל דרישה להחזר או לפיצוי הקשורה בכך.


מלונות
פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד והאתר אינו מחויב בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן יוצעו אלטרנטיבות שונות על ידי הספק אשר הלקוח רשאי לקבל או לדחות. ככל שהלקוח דוחה את האלטרנטיבות, הוא רשאי לבטל את ההזמנה כולה, מבלי שתחול על הלקוח חובת תשלום דמי ביטול, ולקבל זיכוי מלא. הזיכוי האמור יבוצע באופן המפורט בהסכם ההזמנה. האחריות על השיבוץ במלון, לרבות קומת החדר ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, הנה על המלון ו/או הספק בלבד. יודגש כי ובאתרים שונים לדוגמא בתורכיה, קפריסין ואיי יון מופעלים המזגנים לשעות ספורות, בהתאם למדיניות המלון ולתקנות האנרגיה בכל מדינה לעיתים הפעלת המיזוג הינה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר.
מתקני המלון פעילים על פי שיקולי המלון בלבד בהתאם לעונת התיירות. בחלק מבתי המלון נדרשות תוספות בגין שירותים שמציע המלון לרבות מסעדות, ארוחות, משקאות, מיני בר, חדר כושר, שירותי ספא, ספורט ימי וכו', החרגה זו מתייחסת גם להזמנות על בסיס 'הכל כלול'.
לידיעתך, במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע כגון מיקום החדר, (מיטה זוגית או מיטות נפרדות וכדומה) יעביר האתר את הבקשה לספק השירות או המלון אולם לא תהיה כל התחייבות למילויה על ידי הספק. הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה - בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה הנוספת הינה ספה נפתחת ו/או מיטה מתקפלת.
 לידיעתך, במקרה של רישום יתר, לספק הזכות להעברה למלון חלופי ברמה דומה, או גבוהה יותר בתוספת תשלום. דירוג המלונות בחו"ל כפי שנמסר לך, הינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ו/או כפי שמדורג על ידי ספקים ו/או סוכני נסיעות מובילים בעולם. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי אתר touradviser לקוחים מפרסומי בתי המלון ואתר touradviser  אינו נושא בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור "אקסטרות" בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתו ו/או נתון לשליטתו של האתר. שעת הכניסה לחדרים היא על-פי רוב בשעה 16:00 והפינוי הוא עד השעה 11:00, בלא תלות בשעות הטיסה. בבתי מלון בישראל, קבלת החדרים במוצאי שבת או במוצאי חג הינה בצאת השבת ו/או החג. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא יישא האתר בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא יישא האתר בעלות הפסד הארוחות. במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם.
"רישום יתר", הן לעניין טיסה והן לעניין בתי המלון משמעותו, שהמלון או הטיסה בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי/מקום פנוי בטיסה למרות הזמנתכם.

הזמנת מלונות בחו"ל

המחירים המוצגים ניתנים למימוש בהזמנה אונליין בלבד באמצעות האינטרנט.
הגולשים מוזמנים להתייעץ עם סוכני touradviser באשר לשילוב הטיסות עם המלונות, אולם האחריות הבלעדית בגין הזמנת שילוב טיסות עם מלונות חלה באופן בלעדי על הלקוחות ולא תחול בשום מקרה על אתר touradviser
בהזמנת מלונות חו"ל השירות מתחיל בחו"ל ומשכך לא חל עליו חוק הגנת הצרכן ואין אפשרות להחזר כספי במקרה של ביטול או שינוי העסקה.
יתר תנאי ההזמנה באתר touradviser יחולו גם על מוצרים מסוג זה.
הזמנת טיסה סדירה + מלון (חבילה בהרכבה אישית)
 המחירים המוצגים ניתנים למימוש בהזמנה אונליין בלבד באמצעות האינטרנט.
הגולשים מוזמנים להתייעץ עם סוכני touradviser באשר לשילוב הטיסות עם המלונות, אולם האחריות הבלעדית בגין הזמנת שילוב טיסות עם מלונות חלה באופן בלעדי על הלקוחות ולא תחול בשום מקרה על אתר touradviser
יתר תנאי ההזמנה באתר touradviser יחולו גם על מוצרים מסוג זה.


השכרת רכב
באחריות השוכר לעדכן את נציגי האתר בעת ביצוע ההזמנה אם גילו נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל ( לקבוצות רכב גבוהות נדרשים לעיתים, שני כרטיסי אשראי), על-שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות.

 

דרכון

באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, וכי הדרכון מכיל לפחות דף אחד ריק באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני נציגי האתר אם הנו נוסע בדרכון שאינו ישראלי או באם ברשותו דרכון נוסף לישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצא בזה הינן באחריות הנוסע בלבד, כולל הנפקת אשרת כניסה חזרה לישראל, לאוחזים בדרכון זר- והוא מצהיר בזאת כי ברשותו דרכון ישראלי בתוקף למשך שישה (6) חודשים לכל הפחות. לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא אם ברשותם דרכון נוסף ( לא ישראלי ) שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים.
מודגש כי האחריות הבלעדית חלה על הלקוח לוודא כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ וכי דרכונו תקף וכי יש עמו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מן וסוג שהוא שחלה על הלקוח.
 על פי הוראות משרד הפנים, נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראלים או בתעודת מעבר ישראליות, חייבים לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי. על בעלי דרכונים אירופאים הנוסעים לארה"ב ללא צורך באשרה חלה חובה להירשם, 72 שעות מראש באתר של רשות ההגירה של ארה"ב:
www.cbp.gov/esta  אי קיום הנוהל לא יהווה בסיס להחזר בגין כרטיס לא מנוצל .כרטיסי הטיסה שוברי אכסון,רכב וביטוח, יישלחו לדואר אלקטרוני או לפקס שמסרתם בעת ביצוע ההזמנה, עד יום לפני מועד הטיסה המתוכנן ,יש להדפיסם.


 ביטוח

עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לרבות ביטוח אישי ומטען לפי צרכיך, מחובתך לעדכן את נציג השירות באם יש מצב בריאות מיוחד כמו מחלה כרונית או היריון. הפוליסה המונפקת על ידנו מכסה ביטול במקרה של חו"ח מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה, או אשפוז בבי"ח, במסגרת של עד 30 ימים לפני הנסיעה. לידיעתך, אין הביטוח מכסה כל מקרה של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותך בעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח.
מובהר בזאת כי האחריות מכל היבט וסוג שהוא לנשים בהריון (בכל שבוע הריון שהוא) הטסות חלה עליהן בלבד. בכל מקרה לא תחול האחריות ו/או הנזק ו/או ההחמרה על אתר touradviser ו/או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי נשים הרות המחליטות לטוס על דעתן ואחריותן ולאחר שמובהר כי בכל טיסה לכל יעד ייתכן ותגרום פגיעה ו/או נזק לאישה ההרה ו/או לעובר הרי שנוסעת הרה עד שבוע 27 כולל , בחתימתה על טופס ההזמנה ו/או עם קבלת הכרטיסים ו/או ביצוע ההזמנה אתר touradviser משחררת את אתר touradviser   ו/או מי מטעמו מאחריות. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נוסעת הרה משבוע 28 עד 33 לא כולל, המחליטה לטוס, חייבת להביא עימה אישור רפואי באנגלית בו רשום שאין מניעה לטוס ואין כל חשש ללידה מוקדמת . מובהר בזאת שלאתר touradviser אין שליטה על קבלת האישור הרפואי ואשרור הטיסה לנוסעת ההרה על ידי המוביל


חיסונים

יש לפנות למשרד הבריאות לשם קבלת מידע בנושא, אתר משרד הבריאות www.health.gov.il


מספר ההזמנה
הינו למטרת בירורים בלבד ואינו מהווה ו/או יוצר כשלעצמו כל חבות מצד חאתר אלא בהתאם להסכם הזמנה זה. קבלת מסמכי נסיעה: חתימתך על אישור זה מהווה תנאי לקבלת מסמכי הנסיעה, קבלתם תהא באמצעות דואר אלקטרוני או פקס/ע"י שליח ע"ח המזמין/בדלפק חברת התעופה הרלוונטית/חברת השייט הרלוונטית בנמל היציאה, בכפוף לתשלום מלוא העסקה. לפרטים נוספים לפני היציאה: הנך מתבקש לפנות ישירות לספק בטלפון. או לטלפון המופיע באתר touradviser.
אתר touradviser ממליץ ללקוחותיו להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידע על התראות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלהם. כתובת האתר הינה: https://goo.gl/LjdnwW הבדיקה הנה באחריותו הבלעדית של הנוסע ובדיקה מאוחרת של התראות מסע לא תהווה עילה לתביעה או וויתור על דמי ביטול ככל שיהיו.


אני מאשר/ת בזאת לאתר tour adviser לשלוח אלי מסרונים, SMS, ו/או דואר אלקטרוני.


              בקבלת מסמך זה הריני מאשר כי קראתי את האמור לעיל, הבנתי את תוכנו ואני מסכים לתנאי המסמך.

                                                         אתר touradviser מאחל לכם חופשה נעימה.


  


טואול - בניית אתרים באינטרנט